بررسی نقش کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در مهندسی فرهنگ جامعه در شهر تهران

Analysis of public libraries role in society’s cultural engineering covered by public libraries organization

پژوهشگر: مهرناز مشهدي
استاد راهنما: دكتر شكوه تفرشي
استاد مشاور: دكتر فرهاد غفاري
دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران شمال
تاريخ دفاع: تابستان 1390

چكيده:
 

در این پژوهش با این تصور که مهندسی فرهنگ به منظور دست یابی به اهداف مختلفی صورت می گیرد که به طور کلی می توان آنها را در جهت بهبود و ارتقاء کیفی زندگی افراد کشور خلاصه نمود، سعی شد به ابعاد، رسالت ها و نقش های سنتی و نوینی که کتابخانه های عمومی در راستای مهندسی فرهنگ جامعه منجر به بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی افراد از جنبه های مختلف فرهنگی،آموزشی، سیاسی و اقتصادی پرداخته شود. در این راستا به بررسی نقش کتابخانه های عمومی در مهندسی فرهنگ از نظر کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی تحت نظر نهاد کتابخانه ها ی عمومی در شهر تهران می پردازد.هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد فرهنگی کتابخانه های عمومی است که از طریق سنجش نقش کتابخانه در ده مولفه موثر در فرهنگ که عبارتست از : جهان بینی افراد جامعه ، آیین های فرهنگی جامعه ، هنجارهای اجتماعی درجامعه ، نگرش اقتصادی افراد جامعه، نگرش سیاسی افراد جامعه، نگرش اجتماعی افراد جامعه ،ارتقاء فعالیتهای اجتماعی میان افراد جامعه ، ارتقاء آموزش در میان افراد جامعه، غنای فرهنگی افراد جامعه ،شکل گیری عادت به مطالعه در میان افراد جامعه وارتقاء دانش اطلاعاتی افراد جامعه انجام می شود. روش تحقیق پیمایشی-توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات پرسشنامه و شیوه میدانی بوده و جامعه مورد بررسي این پژوهش شامل 37 کتابخانه عمومی تحت نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهر تهران می باشد. پرسشنامه بین 117 نفر کتابدار این کتابخانه ها توزیع شد و بررسی های آماری توسط نرم افزارهای SPSS 18 و Excel 2010 انجام گرفته و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد: پاسخ پرسشنامه کتابدارن نشان می دهد که کتابخانه های عمومی در زمینه جهان بینی افراد جامعه ، آیین های فرهنگی جامعه ، هنجارهای اجتماعی درجامعه ، نگرش اجتماعی افراد جامعه ،ارتقاء فعالیتهای اجتماعی میان افراد جامعه ، ارتقاء آموزش در میان افراد جامعه، ،شکل گیری عادت به مطالعه در میان افراد جامعه وارتقاء دانش اطلاعاتی افراد جامعه  نقش موثری داشته و در زمینه نگرش اقتصادی افراد جامعه، نگرش سیاسی افراد جامعه ،غنای فرهنگی افراد جامعه ،نقش چندانی ندارند، با جمع بندی نهایی نقش کتابخانه ها در مولفه ها فرهنگی نتیجه گیری می شود که کتابخانه های عمومی شهر تهران از دیدگاه کتابدارن نقش موثری در مهندسی فرهنگ جامعه دارند و از بین مولفه های فرهنگی نام برده شده نقش کتابخانه ها در "ارتقاء دانش اطلاعاتی" از دیگر مولفه ها بیشتر است.

کلید واژه ها: مهندسی فرهنگ، مولفه های مهندسی فرهنگ، مشکلات و دشواری های مهندسی فرهنگ، فرهنگ ،کتابخانه های عمومی، کتابداران کتابخانه های عمومی.

+ نوشته شده در شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:56 توسط سيامك محبوب |